línea vertical apoyo gráfico

Advocades a Reus

línea vertical apoyo gráfico

Serveis


Dret de Família: Separacions i divorcis. Parelles de fet. Guarda i custodia de menors. Filiacions. Incapacitacions i tuteles.

Violència de Gènere: Violència de gènere i domèstica. Ordres d'allunyament.

Dret Successori: Testaments. Herències. Legítimes.
 
Dret Civil: Reclamacions de deutes. Arrendaments i Desnonaments. Propietat Horitzontal. Contractes. Accions en matèria de Responsabilitat per Culpa Contractual o Extracontractual (indemnitzacions per Danys i perjudicis). Expedients de Domini per Immatriculació, Represa Tracte Successiu Ininterromput. Accidents de circulació.
 
Dret Penal: Denúncies. Delictes Lleus. Delictes. Judicis Ràpids. Alcoholèmies.  Defensa de Menors.
 
Mediació: Mediació Familiar. Mediació Civil.